Odstoupení od kupní smlouvy

dle občanského zákoníku máte při nákupu na e-shopu právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu. 


1. Právo dostoupit od smlouvy

1.1.  Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezme zboží.

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost ALFAPYROS s.r.o., se sídlem Zdiměřická 1450/22, 149 00  Praha 11 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 

1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání námi nabízený.) Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Zboží vracejte v původním stavu včetně příslušenství (obal, produktová karta a další doplňky) a vše dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Do zásilky vložte kopii daňového dokladu nebo faktury a prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud jste jej nezaslali e-mailem.

2.4. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

  • Identifikaci adresáta:

Internetový obchod: www.alfapyros.cz

Společnost: ALFAPYROS s.r.o.

Se sídlem: Zdiměřická 1450/22. 149 00  Praha 11

IČO: 07516291 / DIČ: CZ07516291

  • Informaci, že odstupujete od smlouvy o nákupu zboží.
  • Identifikaci zboží, které vracíte (název, kód, počet kusů)
  • Datum objednání nebo číslo objednávky
  • Datum obdržení zboží
  • Vaše identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjemní, adresa, e-mail, telefon
  • Číslo účtu pro vrácení platby
  • Datum odstoupení od smlouvy
  • Váš podpis

2.5. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zbožím.

2.6. Odpovídáte pouze za sníženou hodnotu zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.